ТӨЛБӨР ТООЦОО

Үйлчилгээний нийт төлбөр нь бараа бүтээдэхүүний үнэ болон хүргэлтийн хаягт тохирсон төлбөрийн нийлбэр дүн байна.

www.etachi.mn-ээс бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа заагдсан төлбөрийн төрлүүдээс сонгон төлбөрийг урьдчилан төлсөн байна.

Төлбөр дутуу төлөгдсөн тохиолдолд хүргэлт хийгдэх боломжгүй.

Төлбөр нь илүү төлөгдсөн бол www.etachi.mn нь ажлын 3 өдөрт багтаан хэрэглэгчийн дансанд буцаан шилжүүлнэ.

Интернет доголдол, банкны үйл ажиллагаа, цахилгааны саатал, хэрэглэгчийн буруутай, алдаатай үйл ажиллагаанаас төлбөрийн асуудал гарсан тохиолдолд www.etachi.mn хариуцах боломжгүй.

Ачаалж байна...