НУУЦЛАЛЫН БАТАЛГАА

1. eTaChi.mn онлайн худалдаа хүргэлтийн үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн мэдээллийг зөвхөн үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авсан барааг хүргэх, хөнгөлөлт, урамшууллын мэдээлэл цаг алдалгүй хүргэх зорилгоор ашиглана.

2.  Хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр, нууц кодны нууцлалыг зөвхөн хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцах бөгөөд өөрийн нэвтрэх нэр, нууц кодыг ямар ч тохиолдод бусдад дамжуулахгүй байх үүрэгтэй.

3. eTaChi.mn онлайн худалдаа хүргэлтийн үйлчилгээний үйл ажиллагаанаас үл хамааран өөрийн буруутай үйлдлээс болж нэвтрэх нэр, нууц кодыг бусдад мэдэгдсэнээс үүссэн хохирол, хариуцлагыг хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцна.

Ачаалж байна...